JAK POSTUPOVAT PŘI CHOVU

ZÁKLADNÍ NORMOU PRO CHOV PSŮ V ČR JE ZÁPISNÍ ŘÁD ČMKU.
DOBŘE SI JEJ PROSTUDUJTE, NEZNALOST NEOMLOVÁ!


CHOVNÝ PES:
Jestliže váš pes splnil všechny podmínky, které jsou vyžadovány klubem pro zařazení do chovu (viz: ZDE), postupujete následovně:

1) Zašlete doporučeně na adresu příslušného poradce chovu originál průkazu původu (rodokmen), jednu kvalitní fotografii psa, lépe barevnou, která bude vašeho psa reprezentovat v chovné kartotéce a také kopie výsledkových tabulek a výstavních posudků. Tento rodokmen opatří příslušný poradce razítkem, potvrzujícím splnění chovných podmínek a zašle jej doporučeně na pracoviště příslušné plemenné knihy (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov). Na tomto pracovišti provedou přeregistraci vašeho psa do seznamu chovných jedinců a vrátí vám rodokmen poštou. Tato registrace na plemenné knize je placená služba.

2) Pro zveřejnění chovné karty vašeho psa na klubovém webu je třeba zaslat jednu fotografii příslušnému poradci chovu elektronicky. Pro zveřejnění vašich osobních údajů na webové kartě chovného jedince je NEZBYTNÉ zaslat příslušnému poradci podepsaný souhlas (GDPR).

3) Dojde-li během života vašeho psa ke změnám (získání nových titulů, splnění dalších zkoušek), je vaší povinností toto nahlásit jak příslušnému poradci chovu, tak na pracovišti plemenné knihy, aby tyto výsledky mohly být uváděny v rodokmenech potomstva vašeho psa.

4) Dojde-li k úhynu vašeho psa, anebo ke změně jeho zdravotního stavu, která bude mít za následek neschopnost ke krytí, je vaší povinností oznámit to příslušnému poradci chovu.

5) Psi v našem klubu nemají omezenou chovnost věkem, t.zn. že mohou krýt do té doby, dokud jsou toho schopni. Pes může krýt pouze jednu fenu během kalendářního dne. Počet fen, které pes nakryje, není nijak omezen.

6) Majitel chovného psa je povinen vést seznam fen, které jeho pes kryl; v tomto seznamu uvádíte jméno a číslo zápisu feny, která byla kryta, datum krytí, eventuelně překrytí a počet štěňat, která z krytí vzešla. Úhrada za krytí závisí zcela na vzájemné dohodě majitele psa a chovatele, klub si neklade žádné podmínky a do tohoto vztahu NEVSTUPUJE.

7) Podle usnesení členské schůze ze dne 36.3.2016 je vypracování chovné karty a zařazení do kartotéky chovných psů KBO pro členy klubu bezplatné, pro nečleny klubu je zpracování chovné karty zpoplatněno částkou 1000.- Kč (viz zápis ČS 26.3.2016). O poskytování služby nečlenům MUSÍ BÝT SEPSÁNA mezi žadatelem a poskytovatelem (klubem) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY.

CHOVNÁ FENA:
Jestliže vaše fena splnila všechny podmínky, vyžadované klubem pro její zařazení do plemenitby (viz: ZDE), postupujte následovně:

1) Když se rozhodnete pro její využívání v chovu, v dostatečném předstihu před háráním, při kterém ji budete krýt, zašlete originál rodokmenu a další nezbytné podklady, stejně jako je výše uvedeno v případě chovného psa, příslušnému poradci chovu. Zároveň požádáte poradce o vystavení krycího listu (doporučení ke krytí) pro vaši fenu. Jste-li již rozhodnuti, kterého psa ke krytí použijete, požádáte poradce jmenovitě o tohoto psa, nejste-li rozhodnuti anebo se necítíte pro vlastní výběr dostatečně fundovaní, požádáte poradce, aby vám vhodné psy vybral. Na krycím listu se uvádí nejvýše 3 psi. Poradce chovu opatří originál rodokmenu feny razítkem, ve kterém potvrdí, že splnila podmínky, vyžadované klubem pro zařazení do chovu. Rodokmen, krycí listy a tiskopisy pro hlášení vrhu a veterinární kontrolu vrhu zašle poradce doporučeně zpět na vaši adresu. Pro vyřízení administrativních úkonů souvisejících s vypracováním chovné karty a vystavením prvního krycího listu má poradce stanovenou lhůtu maximálně 30 dní, pro samostatné vystavení KL je lhůta 15 dní.

2) O podmínkách krytí se včas domluvte s majitelem chovného psa. Máte-li štěstí, krytí se povede a štěňata se z něj narodí, ve věku 10 dní až 3 týdny vyplňte tiskopis „přihláška vrhu“ a zašlete jej doporučeně na plemennou knihu (ČMKJ, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 Chodov) společně s originálem rodokmenu feny-matky. (Rodokmen matky se k přihlášce vrhu přikládá jen při hlášení jejího prvého vrhu!) Plemenná kniha vrátí obratem hlášení vrhu s přidělenými čísly zápisu. Po dosažení věku 7 týdnů si necháte štěňata veterinářem buď otetovat přidělenými čísly, anebo očipovat, tuto skutečnost veterinář potvrdí na „přihlášce vrhu“. Zároveň požádáte veterináře o vyplnění a potvrzení tiskopisu o kontrole vrhu. Kopii přihlášky vrhu zašlete příslušnému poradci chovu, pokud jste mu již narození štěňat neohlásili jinou formou, originál přihlášky vrhu společně s tiskopisem o veterinární kontrole vrhu zašlete na plemennou knihu. Ta vám na jejím základě vystaví průkazy původu pro štěňata, rovněž zaregistruje fenu do seznamu chovných fen a rodokmeny štěňat i matky zašle dobírkou na vaši adresu.

3) Stejně jako v případě chovného psa, i v případě chovné feny je majitel povinen hlásit všechny změny, důležité pro evidenci, poradci chovu, eventuelně na plemennou knihu.

4) Chovatel je povinen vést přesnou evidenci vrhů – tj. vlastní „plemennou knihu“, kde zaznamenává všechny vrhy, zapsané na jeho chovatelskou stanici – rodiče, datum krytí i datum vrhu, počet štěňat, u štěňat čísla zápisu, event.čipu a adresy nabyvatelů. Toto je zvláště nezbytné v případě, že se najde tetovaný pes – plemenná kniha se obrátí na chovatele a ten musí mít přesnou evidenci, aby mohl uvědomit majitele o nálezu jeho psa.

5) Chovnost feny je omezena Zápisním řádem ČMKU následovně: fena smí být naposledy kryta v den, kdy dosáhne 8 roků věku. Jedná-li se o mimořádně kvalitní fenu, může poradce chovu povolit výjimku k prodloužení chovnosti o 1 rok. K tomu je ovšem nezbytné potvrzení veterinárního lékaře o tom, že zdravotní stav feny je natolik dobrý, že může ještě být použita k chovu. Možnost nakrytí v tomto případě končí neodvolatelně v den dosažení 9 roků, žádná další výjimka se již nepovoluje. V našem klubu může mít fena pouze jeden vrh v kalendářním roce.

6) Podle usnesení členské schůze ze dne 36.3.2016 je vypracování chovné karty a zařazení do kartotéky chovných fen KBO a vystavení krycího listu pro členy klubu bezplatné, pro nečleny klubu je zpracování chovné karty i vystavení KL zpoplatněno částkou 1000.- Kč (viz zápis ČS 36.3.2016)

7) O poskytování služby nečlenům MUSÍ BÝT SEPSÁNA mezi žadatelem a poskytovatelem (klubem) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY.

8) Cena štěňat je plně v kompetenci chovatele, doporučuje se, aby chovatel sepsal při každém prodeji štěněte s jeho nabyvatelem smlouvu, předejde se tak pozdějším problémům.

9) usnesení výborové schůze ze dne 17.6.2018:
2. Výbor KBO schvaluje doporučení KRK KBO:
a) Stanovit délku platnosti krycího listu na dobu šesti měsíců ode dne vystavení.
b) O vystavení krycího listu lze poradce chovu požádat výhradně doporučeným dopisem v takovém předstihu před háráním feny, aby měl poradce chovu lhůtu na jeho vystavení 15 dnů od obdržení žádosti.
c) Žádost o uchovnění lze zaslat výhradně doporučeným dopisem. Poradce chovu je povinen založit chovnou kartu do 30 dnů od obdržení žádosti.
d) Splnění podmínek pro zařazení psa do chovu lze považovat až po zaregistrování této skutečnosti na pracovišti plemenné knihy a po opatření PP razítkem chovný pes tamtéž.
e) Pro krytí je možno psa využít až po založení jeho chovné karty v kartotéce chovných jedinců KBO.
f) Fenu je pokládána za chovnou po založení chovné karty v kartotéce chovných jedinců KBO a po vystavení prvního krycího listu.
g) Pro veškeré úkony, kde se pracuje s osobními údaji, je nezbytné požadovat písemný vlastnoručně podepsaný souhlas osoby, které se to týká, v souladu s nařízením o GDPR. Vztahuje se jak na písemný styk, tak na elektronická média.

Poznámka: V případě hlášení štěňat plemene BRETAŇSKÝ OHAŘ a BOURBONSKÝ OHAŘ je vyžadováno, aby chovatel učinil v hlášení vrhu u jednotlivých štěňat poznámku, zda se narodila s prutem dlouhým, krátkým či zcela bezocasá. Plemenná kniha tento údaj uvádí v průkazu původu těchto ohařů.

Po dohodě s pracovištěm plemenné knihy jsou jednotlivé varianty uváděny takto:
- bezocasý – anoure
- s vrozeně krátkým ocasem – brachyoure
- s dlouhým ocasem – macroure

Tvorba www stránek a grafiky pro chovatele cernohubova.com