POSTUP UCHOVNĚNÍ

CHOVNÝ PES:
Jestliže náš pes splnil všechny podmínky, které jsou vyžadovány klubem pro zařazení do chovu (viz: ZDE), postupujeme následovně:

1. Zašleme doporučeně na adresu příslušného poradce chovu originál průkazu původu (rodokmen), jednu kvalitní fotografii psa, lépe barevnou, která bude našeho psa reprezentovat nejen v chovné kartě, ale i na internetu a v případě, že nemá zaznamenány výsledky výstav a zkoušek v průkazu původu, také kopie výsledkových tabulek a posudků. Tento rodokmen opatří příslušný poradce razítkem, potvrzujícím splnění chovných podmínek a zašle jej doporučeně na pracoviště příslušné plemenné knihy (Českomoravská kynologická jednota, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4-Chodov). Na tomto pracovišti provedou registraci našeho psa do seznamu chovných jedinců a vrátí nám rodokmen poštou. Tato registrace na plemenné knize je placená služba.

2. Jste-li členem našeho chovatelského klubu, bude Váš chovný pes uveden v každoročně vydávaném seznamu chovných psů bezplatně. Nejste-li členem klubu, za tuto službu zaplatíte.

3. Dojde-li během života Vašeho psa ke změnám (získání nových titulů, splnění dalších zkoušek), je Vaší povinností toto nahlásit jak příslušnému poradci chovu, tak na pracovišti plemenné knihy, aby mohly být v rodokmenech potomstva Vašeho psa uváděny kompletní výsledky.

4. Dojde-li k úhynu Vašeho psa, anebo ke změně jeho zdravotního stavu, která bude mít za následek neschopnost ke krytí, je Vaší povinností oznámit to příslušnému poradci chovu.

5. Psi v našem klubu nemají omezenou chovnost věkem, t.zn. že mohou krýt do té doby, dokud jsou toho schopni. Pes může krýt pouze jednu fenu během kalendářního dne. Počet fen, které pes nakryje, není nijak omezen.

6. Majitel chovného psa je povinen vést seznam fen, které jeho pes kryl; v tomto seznamu uvádíme jméno a číslo zápisu feny, která byla kryta, datum krytí, eventuelně překrytí a počet štěňat, která z krytí vzešla. Úhrada za krytí závisí zcela na vzájemné dohodě majitele psa a chovatele, klub si neklade žádné podmínky a do tohoto vztahu NEVSTUPUJE.

CHOVNÁ FENA:
Jestliže naše fena splnila všechny podmínky, vyžadované naším klubem pro její zařazení do chovu (viz: ZDE), postupujeme následovně:

1. Když se rozhodneme pro její využívání v chovu, v dostatečném předstihu před háráním, při kterém ji budeme krýt, zašleme originál rodokmenu a další doplňky, stejně jako je výše uvedeno v případě chovného psa, příslušnému poradci chovu. Zároveň požádáme poradce o vystavení krycího listu (doporučení ke krytí) pro naši fenu. Jsme-li již rozhodnuti, kterého psa ke krytí použijeme, požádáme poradce jmenovitě o tohoto psa, nejsme-li rozhodnuti anebo se necítíme dostatečně fundovaní, požádáme poradce, aby nám vhodné psy vybral. Na krycím listu se uvádí nejvýše 3 psi.

2. Poradce chovu opatří rodokmen feny razítkem, ve kterém potvrdí, že splnila podmínky, vyžadované klubem pro zařazení do chovu. Rodokmen, krycí listy a tiskopisy pro hlášení vrhu a veterinární kontrolu vrhu zašle zpět na naši adresu. Jsme-li členy KBO, je tato služba bezplatná, v opačném případě se hradí – složenku nám zašle příslušný poradce chovu.

3. Máme-li štěstí, krytí se povede a štěňata se z něj narodí, ve věku 10 dní až 3 týdny vyplníme tiskopis „přihláška vrhu“ a zašleme jej na plemennou knihu (Českomoravská kynologická jednota, Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4-Chodov) společně s originálem rodokmenu feny-matky. Plemenná kniha vrátí obratem hlášení vrhu s přidělenými tetovacími čísly.

4. Ve věku 6-7 týdnů si necháme štěňata veterinářem otetovat přidělenými čísly, tuto skutečnost veterinář potvrdí na „přihlášce vrhu“. Zároveň požádáme veterináře o vyplnění tiskopisu o kontrole vrhu. Kopii přihlášky vrhu a originál tiskopisu o kontrole vrhu zašleme příslušnému poradci chovu, originál přihlášky vrhu zašleme na plemennou knihu. Ta nám na jejím základě vystaví průkazy původu pro štěňata, rovněž zaregistruje fenu do seznamu chovných fen a rodokmeny štěňat i matky zašle dobírkou na naši adresu.

5. Jak postupovat, pokud se chovatel rozhodne vrh místo tetování očipovat: Postup je stejný, čísla která plemenná kniha přiděluje jsou zápisová. Na přihlášku k zápisu vrhu štěňat přidělí plemenná kniha zápisová čísla a pokud se chovatel rozhodne čipovat /vždy musí být celý vrh buď otetován nebo očipován, tedy shodně označen/, tak po očipování odešle potvrzenou přihlášku k zápisu vrhu zpět plemenné knize. Kódy čipů budou nalepené a u každého jména štěněte v přihlášce zápisu vrhu, navíc zašle kódy čipů, které pracovnice PK nalepí na zadní stranu průkazu původu štěněte a potvrdí.

6. Stejně jako v případě chovného psa, i v případě chovné feny je majitel povinen hlásit všechny změny, důležité pro evidenci, poradci chovu, eventuelně na plemennou knihu.

7. Chovatel je povinen vést přesnou evidenci vrhů – tj. vlastní „plemennou knihu“, kde zaznamenává všechny vrhy – rodiče, datum krytí i datum vrhu, počet štěňat, u štěňat tetovací čísla a adresy nabyvatelů. Toto je zcela nezbytné třeba v případě, že se najde tetovaný pes – plemenná kniha se obrátí na chovatele a ten musí mít přesnou evidenci, aby mohl uvědomit majitele o nálezu jeho psa.

8. Chovnost feny je omezena chovatelským řádem ČMKU následovně: fena smí být naposledy kryta v den, kdy dosáhne 8 roků věku. Jedná-li se o mimořádně kvalitní fenu, může poradce chovu povolit výjimku k prodloužení chovnosti o 1 rok. K tomu je ovšem nezbytné potvrzení veterinárního lékaře o tom, že zdravotní stav feny je natolik dobrý, že může ještě být použita k chovu. Chovnost končí neodvolatelně v den dosažení 9 roků, žádná další výjimka se již nepovoluje.

V našem klubu může mít fena pouze jeden vrh v kalendářním roce.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Výběrový chov:

- Pes nebo fena, který(á) je oceněn(a) na více akcích typu FT (FT-GT) nebo získá ocenění CACIT (Res.CACIT) nebo CACT ( res CACT), na výstavě bude oceněn oceněním nejméně "velmi dobrý" a výsledek Rtg. DKK nepřesáhne stupeň 1(B), bude označen výběrový pes - výběrová fena. Páření dvou výběrových jedinců = výběrový chov.

Trialer:

- Jedinec, který získá na jarním nebo letním FT ocenění nejméně "VD" a na podzimním FT-GT ocenění "V", je označen titulem "TRIALER". Tento mezinárodní titul se zapisuje do P.P. potomstva.

Kontrola vrhu:

- Každý vrh musí být zkontrolován veterinárním lékařem. Doporučuje se, aby veterinář provedl tetování a očkování v místě ustájení vrhu a chovné feny (bydliště chovatele) a zároveň vyplnil tiskopis o provedené kontrole vrhu. Požaduje se uvést zdravotní a výživný stav feny, zdravotní a výživný stav štěňat, způsob a kvalitu ustájení vrhu. To musí být řádné a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 192/2004 Sb. a souvisejících předpisů a v souladu s požadavky veterinárního zákona. V případě, že chovatel nesplňuje požadované podmínky pro ustájení a odchov vrhu, zavede proto němu klub kárné řízení ve smyslu platných klubových stanov.

Počet vrhů, počet krytí, věková hranice pro použití v plemenitbě:

- chovná fena smí mít jeden vrh v kalendářním roce.
- Chovný pes může být využíván podle požadavků a potřeb chovu, počet krytí není omezen.
- Věková hranice pro zařazení do plemenitby je stanovena v souladu s platným zněním CHŘ ČMKU. Všechna plemena, zařazená v KBO, mají stejnou věkovou hranici pro zařazení do chovu: jedinec musí dosáhnout v den prvního páření věku 17 měsíců.
- Chovnost feny je omezena následovně: chovnost končí dosažením věku 8 roků. V odůvodněných případech může poradce chovu prodloužit chovnost feny o jeden rok. K žádosti o prodloužení chovnosti musí žadatel (chovatel) přiložit vyjádření veterinárního lékaře, že zdravotní stav a fyzická kondice feny umožňují prodloužení její chovnosti. V den dosažení věku 9 roků chovnost feny neodvolatelně končí.
- Chovnost plemeníka není omezena věkovou hranicí. Pro jeho setrvání v plemenitbě je rozhodující jeho zdravotní a fyzická kondice a schopnost krýt. V případě, že schopnost plemeníka ke krytí pomine, je povinností jeho majitele (držitele) uvědomit o této skutečnosti poradce chovu příslušného plemene.

Tvorba www stránek a grafiky pro chovatele cernohubova.com